Posts

Image
કર્મવીર ની આરાધના 

આથમતા સૂર્ય ને કદી નમન નથી  ચંદ્રની આજુ બાજુ પરિભ્રમણ નથી  વીરતા ની તો બધી વાર્તા જ સારી  સત્ય સમજનારા નું દેશે જીવન તારી
પ્રબળ મનુષ્ય ને નથી સત્તા વાહલી તેને તો ફક્ત રાખવી વાચા જાળવી  ધન અને સંપત્તિ વધે છે એની બમણી  માનસિક સ્થિતિ રહે છે તેની નમણી
પગ પગ ચાલવું રાખી હસતું મુખડું  સુખનો લાગશે વાયરો, રહે નહિ દુખડું સત્ય જાણવાની મેહનત પ્રયત્ન ન કરો  શ્રમ કરો તમે પોતેજ અભંગ સત્ય બનો 
જગત હંમેશા કરે છે ઉગતા સૂર્ય નેજ પ્રણામ  રાવણ હતો બળવાન, પણ પૂજાય ફક્ત રામ  તો આતમરામ મારા સાંભળો મારી આ વાત  હસો અને સાંભળો જીભ, રહેશે તમારો થાટ
ધ્યય રાખો પ્રબળ, કરો હંમેશા સારા કામ  શીખો વાપરતા ધ્યય માટે દંડ, દામ, સામ  જીવાત્મા ને સાંભળતા જ થશે સારું નામ  કારણ કે આથમતા સૂર્ય ને નથી પ્રણામ ..
--ધ્રુવ પંડ્યા  ૩૦/૧૧/૨૦૧૯
Image
The Right Way! 

Riding on the train looking out of the window on how much fast the beauty of the grasslands passes. I propose the slower approach which can prove much fruitful and robust. It can be good to take a breath and appreciate the beauty around us...The world always seeks you to drive  Under pressure, you are expected to thrive
Thrive under pressure which is man  given Violations are not expected to be simply forgiven
Runs fast and clueless, oh man! runs fast, fears & worries on his shoulders from future & past
Oaks grow slow, strong roots and stand tall, Blowing winds, earthquakes, doesn't make them fall
Slowing down can sometimes be very helpful, Gaze around, take a breath, world is very beautiful
The flowers bloom in colors incomprehensible, Patterns so full of art, fragrances valuable,
So, give a hug to a brother who looks serious, Share your kindness, your smile very precious
Look up in the sky, appreciate God's settings, You won't fall by sharing your given blessings

Revolution

Image
Life towards moving,                                  moving towards the sun....
Seems like forever,                              forever on a run......
Fear of something,                              something that can't be undone...
Not a way to live,                            live without some fun.....
God, where do I find,                                  find I shall the one......
Who does not run,                                      run just to compete everyone.....
Who  doesn't yearn a win,                                          win-win and won........
The idea that saves me,                                      me in the long run.......
Smiling at me God said,                                       said himself the holy one......
Quest in your innerself,                                      innerself  is answer my son......
Listening to him is when I realised,                                               the revolution has already begun.....1:55

::Jay Shree Ganeshay Namah::

Proverbs 4:26,27
Listen to a Father's Instruction
…Watch the path of your feet And all your ways will be established. Do not turn to the right nor to the left; Turn your foot from evil....

   Hello All! This poem written by me on  08/01/2017 has a huge impact on me and my life. When I wrote this I had no Idea just 24 Hours later what was waiting for me and to be honest that was something which had an astounding effect on my life. People who were part of this episode will know what I am talking about. So there it goes:
1:55 The blooming flower in midst of monsoon cloud,                                          Blossom in yellow red cried aloud.
There hindering sunlight was a mighty cloud,                            Planning to wrap-up the flower in a shroud.
The cloud coming from the ocean was dark and high,                                 Stood there brave and did not bother fly.
                                 God wondered what is this cloud up to?  Started to…

Dear Meghaben , Happy Gurupurnima !

Image
શ્રી ગણેશાય નમઃ                                                                                                                Date: 7/9/2017 
Meghaben Pandya
Salutations to the lord and my mother. Today is Guru(Teacher)-Purnima(Full moon day) a full moon day celebrated in honour of all the Gurus starting from our Parents and then moving forward to the spiritual aspects and literal academic teachers. 
     For me, like any other kid, my mother is my first teacher who taught me innumerable things and made me the man I am right now. Today when she is not present with me in this world it's her words and actions which are exemplary for me as in how to live my life. To be honest I was one of the worst kid a parent can dream of. A nightmare! that's I would like to call myself. I would have to make episodes of my blog to finish my chronicles. But I would definitely like to mention what I learned from her.
    My mother was youngest of all kids, she had darker skin in comparison to her…

The Dawn !

Image
29 June 2017 (Source: yourtruelifestory.com)
        Hello, all!  I would like to start my first blog this year by bowing down to the Lord and my mother. For many days this blog haunted my conscious, as if it was telling me to come back and start writing(Warning: The posts which were posted earlier were 9 years back and was work of a teen :-) ). So now the time has come for me to write !  in spite of being mediocre in the English language.

         So Faith in God! What is to have faith in God? Is it easy to walk with the Master on an unknown path? Well, my dear American Mother Mary just answered that for me today morning or I must say she enlightened me as she always does. Faith is when you stop saying "Please " to God and start saying "Thank You" to him. In many favorable/unfavorable conditions, a human being is baffled with what is going around him/her. In those situations what are we supposed to do?  I am going to write this in a very easy manner or at least i…

Comeback 2017 !

SGN


  Posting for the first time after 2008 ! This is what i wanted to do for a long time but life gets busy ! So देर आये पर दुरुस्त आये !